Historia Państwowej Rady Ochrony Przyrody
Państwowa Rada Ochrony Przyrody, PROP, organ władz państwowych mający za zadanie wydawanie opinii, konsultacje i pełnienie funkcji doradcy rządu w sprawach ochrony przyrody oraz gospodarowania zasobami naturalnymi. Zamiar jej utworzenia powzięto 17 XII 1919 na zebraniu polskich przyrodników, leśników i miłośników turystyki, m.in. z udziałem profesorów: W. Szafera, J.G. Pawlikowskiego, E. Romera, S. Sokołowskiego, malarza S. Kamockiego oraz ministra oświaty K. Praussa.

 

W 1919 rząd polski utworzył Tymczasową Państwową Komisję Ochrony Przyrody, od 1926 noszącą nazwę Państwowej Rady Ochrony Przyrody, złożoną początkowao z 14 osób, której przewodniczącym został twórca idei powstania Komisji oraz główny jej organizator, profesor W Szafer. Później przewodniczył jej każdorazowy minister leśnictwa i przemysłu drzewnego, a nastepnie minister rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej.

 

W 1928 PROP opracowała projekt pierwszej polskiej ustawy o ochronie przyrody, wprowadzonej w życie 10 III 1934. Również z inicjatywy PROP 21 IV 1966 uchwalono pierwszą polską ustawę o ochronie powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem.

 

PROP zajmuje się szeregiem problemów dotyczących ochrony rodzimej fauny i flory, m.in. ochroną gatunkową zwierząt i roślin, stałym nadzorem nad restytucyjną hodowlą żubra, prawidłowym gospodarowaniem zasobami leśnymi, tworzeniem obszarów chronionych, jak parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty i in. PROP podejmuje międzynarodową współpracę w zakresie ochrony przyrody, m.in. uczestniczyła w tworzeniu IUCN w 1948 i od chwili jej powstania bierze czynny udział w pracach tej organizacji.

 

W obrębie PROP działa wiele komisji, m.in. ochrony zwierząt, roślin, parków narodowych i rezerwatów, ochrony przyrody nieożywionej i krajobrazu. Od 1945 wydawany jest dwumiesięcznik Chrońmy przyrodę ojczystą, ukazujący się jako organ PROP.

 

Informacje dot. Państwowej Rady Ochrony Przyrody
Funkcję Przewodniczącej PROP pełni Pani dr hab. Joanna Pijanowska, prof.UW
Wiceprzewodniczącymi PROP zostali Pani prof. dr hab. Joanna Gliwicz i Pan mgr Paweł Pawlaczyk
Do zadań Państwowej Rady Ochrony Przyrody należy w szczególności:
 • ocena realizacji ustawy;
 • opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących ochrony przyrody;
 • ocena realizacji krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody;
 • przedstawienie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody;
 • popularyzowanie ochrony przyrody.
Pierwsze plenarne posiedzenie Państwowej Rady Ochrony Przyrody w nowej kadencji
W dniach 14-15 października 2004 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Państwowej Rady Ochrony Przyrody powołanej na kadencję 2004 – 2009 r., na którym wybrano przewodniczącą PROP, jej zastępców oraz ustalono skład osobowy wszystkich komisji i wybrano ich przewodniczących. Przyjęto również regulamin, w oparciu o który Rada będzie funkcjonowała przez kolejne pięć lat. Pan prof. dr hab. Zbigniew Witkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody zapoznał członków Rady z aktualnymi problemami ochrony przyrody oraz przedstawił najważniejsze zadania resortu i wyzwania na najbliższą przyszłość.
W ramach Państwowej Rady Ochrony Przyrody działają następujące komisje problemowe:
 • Komisja ds. parków narodowych i rezerwatów przyrody
  Przewodniczący prof. dr hab. Romuald Olaczek
 • Komisja ds. parków krajobrazowych, ochrony krajobrazu i przyrody nieożywionej
  Przewodnicząca dr Maria Baranowska-Janota
 • Komisja ds. ochrony zwierząt i ogrodów zoologicznych
  Przewodniczący prof. dr hab. Andrzej Bereszyński
 • Komisja ds. ochrony roślin, grzybów i ogrodów botanicznych
  Przewodniczący mgr Paweł Pawlaczyk
 • Komisja ds. ochrony mokradeł, obszarów słodkowodnych i morskich
  Przewodniczący mgr inż. Jacek Engel
 • Komisja ds. sieci Natura 2000
  Przewodniczący prof. dr hab. Maciej Gromadzki
 • Komisja ds. CITES
  Przewodniczący mgr Ryszard Topola
 • Komisja ds. rolno-środowiskowych
  Przewodniczący doc. dr hab. Wiesław Dembek
Skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody
 1. prof. dr hab. Zofia Alexandrowicz
 2. prof. dr hab. Lesław Badura
 3. dr Maria Baranowska-Janota
 4. mgr inż. Piotr Bąk
 5. mgr inż. Józef Bednarz
 6. prof. dr hab. Andrzej Bereszyński
 7. Jacek Bożek
 8. prof. dr hab. Tadeusz Chmielewski
 9. doc. dr hab. Wiesław Dembek
 10. mgr inż. Jacek Engel
 11. prof. dr hab. Joanna Gliwicz
 12. prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński
 13. prof. dr hab. Maciej Gromadzki
 14. prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
 15. prof. dr hab. Jacek Herbich
 16. prof. dr hab. Czesław Hołdyński
 17. prof. dr hab. Zygmunt Jasiński
 18. dr Andrzej Kepel
 19. dr Andrzej Królikowski
 20. prof. dr hab. Maria Ławrynowicz
 21. prof. dr hab. Zbigniew Myczkowski
 22. prof. dr hab. Romuald Olaczek
 23. mgr Paweł Pawlaczyk
 24. prof. dr hab. Joanna Pijanowska
 25. mgr inż. Jolanta Prażuch
 26. dr Jan Maciej Rembiszewski
 27. prof. dr hab. Andrzej Richling
 28. mgr Anna Ronikier-Dolańska
 29. mgr Teodor Rudnik
 30. dr Lucjan Rutkowski
 31. prof. dr hab. Stefan Skiba
 32. dr hab. Krzysztof Skóra
 33. prof. dr hab. Józef Szmeja
 34. prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć
 35. mgr Ryszard Topola
 36. dr Hanna Werblan-Jakubiec
 37. dr hab. Lesław Wołejko
 38. prof. dr hab. Bronisław Wołoszyn
 39. mgr inż. Janusz Zaleski
 40. prof. dr hab. Jan Żelazo
Zarządzenia Państwowej Rady Ochrony Przyrody

ZARZĄDZENIE Nr 17

MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

z dnia 3 stycznia 2005 r.

w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego

 

Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się komisję konkursową mającą na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego w następującym składzie:

1)      Wojciech Jastrzębski, pracownik Ministerstwa Środowiska;

2)      Jolanta Zaborowska, pracownik Ministerstwa Środowiska;

3)      Paweł Pawlaczyk, przedstawiciel Państwowej Rady Ochrony Przyrody;

4)      Teodor Rudnik, przedstawiciel Państwowej Rady Ochrony Przyrody;

5)      Kazimierz Kleina, przedstawiciel Marszałka Województwa Pomorskiego.

 

§ 2. Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której mowa w § 1, wyznacza się Teodora Rudnika.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZARZĄDZENIE Nr 6

MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

z dnia 3 stycznia 2005 r.

w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego

 

Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się komisję konkursową mającą na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego w następującym składzie:

1)      Ryszard Leszczyński, pracownik Ministerstwa Środowiska;

2)      Radosław Persona, pracownik Ministerstwa Środowiska;

3)      Jacek Herbich, przedstawiciel Państwowej Rady Ochrony Przyrody;

4)      Teodor Rudnik, przedstawiciel Państwowej Rady Ochrony Przyrody;

5)      Mieczysław Zwoliński, przedstawiciel Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

 

§ 2. Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której mowa w § 1, wyznacza się Jacka Herbicha.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

            

 

W maju ubiegłego roku odbyło się posiedzenie PROP w Ustce.
Członkowie PROP zwiedzili przepławkę na rzece Słupi.