Słupia naszą rzeką – inkubacja. Poniedziałek 18.03.2013

Spodziewane efekty programu:
1.         Wzrost świadomości.
2.         Proekologiczne zachowania.
3.         Bezpieczne zachowania nad wodą.
4.         Stosunek do środowiska.
5.         Dbałość o środowisko.
6.         Poznanie piękna i bogactwa przyrodniczego własnej gminy.
7.         Szacunek dla ryb i środowiska wodnego.
8.         Poznanie podstawowych pojęć ekologicznych i swobodne się nimi posługiwanie.
9.         Wskazywanie elementów środowiska w szkole, w domu i w otoczeniu.
10.       Wprowadzanie doświadczeń i obserwacji w otaczające go środowisko naturalne,
            wskazywanie problemów, interpretowanie wyników i wyciąganie wniosków.
11.       Poznanie możliwości dotarcia do różnych źródeł wiedzy.
12.       Poznawanie sposobów ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami.
13.       Prowadzenie prac hodowlanych i samodzielne ich pielęgnowanie.
14.       Aktywna i systematyczna opieka nad ptakami i zwierzętami.
15.       Umiejętność przedstawiania wyników obserwacji w formie opisu, regulaminu,
            rysunków, wpisów do kroniki, prac plastycznych itp.
16.       Dostrzeganie piękna otaczającej przyrody, umiejętność słuchania i obserwowania.
17.       Zapoznanie się z nazwami roślin i zwierząt chronionych.
18.       Rozumienie konieczności tworzenia parków krajobrazowych i parków narodowych.
19.       Zapoznanie się z ekologicznymi sposobami walki ze szkodnikami i chwastami.
20.       Zrozumienie, które czynniki i formy działalności człowieka mają wpływ                   
            na niszczenie wody, gleby i powietrza.
21.       Zapoznanie się z potrzebą segregacji śmieci.
22.       Zrozumienie potrzeby oszczędzania wody.
23.       Poznanie przyczyn zanieczyszczenia wody.
24.       Umiejętność właściwego zachowania się na terenach zielonych.
25.       Potrzeba nakłaniania innych do segregowania śmieci i zbierania surowców wtórnych.
26.       Zdobycie podstawowej wiedzy o różnorodności fauny i flory wodnej.
27.       Propagowanie zdrowego trybu życia.
28.       Ukształtowanie potrzeby przekonywania innych o odpowiedzialnym korzystaniu      
            z zasobów przyrody.
29.       Nabycie wiedzy o potrzebie racjonalnego, rozumnego i ekonomicznego
           wykorzystania zasobów leśnych.
30.       Umiejętność oceny strat w ekosystemie leśnym spowodowane pożarami.
31.       Zdobycie wiedzy o przyczynach powstawania zanieczyszczeń powietrza.
32.       Podejmowanie prób poszukiwania racjonalnych rozwiązań ekologicznych.
33.       Krzewienie kultury ekologicznej w rodzinie , szkole i otoczeniu.

Bardzo dziękuję Szkolnym Koordynatorom, świetnie wyszło. Dziękuję ichtiologom PZW.

Kolejne działanie to zarybienia i badanie wody.