Program „PZW w szkole”. Praca z młodzieżą w kole PZW Czarne.

Za osiągnięcia wędkarskie w trakcie roku szkolnego najlepsi otrzymali puchary.
Gratuluję.

Program przedsięwzięcia „PZW w szkole”

1. Tytuł programu – rozwijanie zainteresowań sportem wędkarskim w szkole
2. Przeznaczenie programu – program przeznaczony jest dla uczniów szkól podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
3. Założenia programu – założeniem programu jest nauka wędkowania, uprawianie sportu wędkarskiego oraz kontakt z przyrodą. Młodych adeptów należy szkolić w sztuce wędkarskiej, zaczynając od abecadła wędkarskiego, by później stali się prawdziwymi wędkarzami. Bardzo ważną rzeczą jest problem etyki wędkarskiej w związku z ruchami ekologicznymi związanymi ze stosunkiem człowieka do środowiska przyrodniczego. Przerażająca wizja degradacji środowiska sprawia, że środowiska wędkarskie rzucają hasło: „wędkarstwo uprawiamy dla sportu, dla samej czynności łowienia, a nie dla pożywienia: złowiłeś, nie zabijaj, ale wypuść”. To jest odpowiedź wędkarzy – ekologów. ekologów ten sposób jawią się trzy postawy: kłusownik wędkarski bierze wszystko, co złapie, wędkarz tradycyjny bierze tylko to, na co pozwalają przepisy oraz wędkarz ekolog, który wypuszcza wszystko. By ocenić, która z tych postaw jest właściwa, poruszamy problem etyki wędkarskiej. Problem ten będzie szczegółowo omawiany w trakcie realizacji tematyki spotkań. Sprawy etyki należy rozpatrywać we własnym sumieniu. Oprócz kwestii moralnych, należy pamiętać jeszcze o ekologii. W podstawach ekologii poruszane będą następujące zagadnienia: ekologia osobników, ekologia populacji oraz ekologia biocenoz i ekosystemów. Podnoszenie wrażliwości ekologicznej dzieci i młodzieży realizowane będzie poprzez organizowanie o tematyce ekologicznej: konkursów, wystawek, pogadanek, spotkań z filmem ekologicznym, ludźmi działającymi na rzecz ochrony środowiska, organizowanie prac użytecznych na rzecz środowiska, organizowanie wycieczek ekologicznych, na których omawiane będą przyczyny zagrożeń.

Na całość przedsięwzięcia składa się:
1. Program PZW w szkole:
• wędkarstwo: ABC młodego wędkarza,
• ekologia: podstawy ekologii, ryby i środowisko, ichtiofauna słodkowodna Polski, ochrona środowiska naturalnego.
• etyka: podstawy etyki, etyka wędkarska, etyka ekologiczna.

2. Ramowy plan pracy z młodzieżą.

3. Harmonogram zawodów wędkarskich, konkursów oraz regulaminy
i tematyka szkoleń.

4. Celem głównym programu jest:
• kształtowanie osobowości młodego człowieka,
• zachęcanie do uprawiania sportu wędkarskiego,
• pozyskiwanie młodzieży do Związku,
• podejmowania zorganizowanego współdziałania ze szkołami,
• wychowanie młodzieży na etycznych, kulturalnych i świadomych wędkarzy.
Cele szczegółowe programu:
• kształtowanie kultury osobistej,
• zapoznanie z szeroką wiedzą z zakresu: przepisów praw dotyczących wędkarstwa i ochrony środowiska, życia ryb, ekologii, etyki,
• kształtowanie postaw i zachowań w obcowaniu z przyrodą,
• kształtowanie życzliwości i koleżeńskości oraz tolerancji,
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan naturalnego środowiska,
• kształtowanie świadomości zasady nienaruszalności praw przyrody
i racjonalnego korzystania z jej zasobów,
• prowadzenie, rozwijanie i doskonalenie pracy szkoleniowo-wychowawczej
w środowisku młodzieżowym,
• zapoznanie z racjonalną gospodarką rybacko-wędkarską,
• skuteczna ochrona wód,
• zwalczanie kłusownictwa,
• organizowanie zawodów wędkarskich respektujących przepisy o ochronie zwierząt oraz ograniczenie stosowania zanęt,
• dbanie o bezpieczeństwo młodzieży w czasie organizowania zajęć praktycznych nad wodą,
• zaszczepianie bakcyla wędkarstwa jako kulturalnej formy spędzania czasu wolnego,
• służyć zdrowiu i ogólnemu rozwojowi dziecka,
• zapoznanie z działaczami i zawodnikami wędkarskimi, przedstawicielami miejscowych urzędów i innymi ciekawymi ludźmi,

5. Metody realizacji programu – najbardziej przydatnymi metodami będą:
• metody oparte na posługiwaniu się słowem: opowiadanie, pogadanka, wykład, dyskusja, praca z książką i czasopismem,
• metody oglądowe oparte na obserwacji: pokaz,
• metody oparte na działalności praktycznej,
• metoda eksperymentalna,
• metody gier i zabaw: metoda symulacyjna, metoda sytuacyjna.

6. Formy realizacji programu – program realizowany będzie w formie zajęć pozalekcyjnych jako koło zainteresowań. Do wyko przystania form organizacyjnych zajęć zaliczyć należy: wycieczki, biwaki, obozy wędkarskie, konkursy, festyny.

7. Przewidywane osiągnięcia:
• interesuje się sportem wędkarskim,
• zna zasady ABC młodego wędkarza,
• wykazuje się wiedzą z zakresu: przepisów prawnych dotyczących wędkarstwa, życia ryb,
• posiada podstawowe umiejętności niezbędne do łowienia ryb,
• wykazuje wiedze z zakresu etyki i ekologii wędkarstwa, dekalog,
• potrafi umiejętnie organizować sobie czas wolny,
• wykazuje poczucie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
• bierze aktywny udział w różnych formach organizowanych przez PZW związanych z wędkarstwem i przyrodą: konkursach o wiedzy wędkarskiej
i ekologicznej, konkursach plastycznych i zawodach wędkarskich,
• podporządkowuje się zasadom bezpieczeństwa na łowisku,
• przestrzega zasad koleżeńskości i wzajemnej pomocy w wędkowaniu.

8. Ewaluacja programu – będzie nią udział dzieci i młodzieży w różnorodnych konkursach, zawodach, obozach i wycieczkach podczas to których wykażą się znajomością i umiejętnością wędkarstwa. Przeprowadzone zostaną również ankiety dotyczące działalności kół wędkarskich, z których wnioski posłużą do ulepszenia pracy.

9. Korzyści z realizacji programu:
• popularyzacja ogólnej wiedzy i etyki wędkarskiej,
• systematyczne zdobywanie wiedzy wędkarskiej,
• przyswajanie niektórych wiadomości z dziedzin pokrewnych: ichtiologii, ochrony przyrody, ekologii, gospodarki rybacko – wędkarskiej,
• wdrażanie do umiejętności racjonalnego gospodarowania czasem wolnym,
• kształcenie nawyków czynnego wypoczynku,
• możliwość samorealizacji i wypoczynku na łonie natury,
• przekazywanie odpowiednich wzorców postaw i zachowań,
• kształcąca i wychowawcza rola szkółek,
• opanowanie wielu sprawności: m.in. uczenie się różnych ról społecznych, przyswajanie wiedzy o świecie oraz norm moralnych.
10. Informacja o wdrożeniu – program realizowany będzie na terenie miasta Słupska w szkółkach wędkarskich.
Równowaga przyrodnicza
Rozumie się przez to stan, w którym na określonym obszarze istnieje równowaga we wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, składników przyrody żywej i układu warunków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.(Dz. U. Nr 62, poz. 627) Definicje i zasady ogólne.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0