Posiedzenie ZG PZW

W Domu Wędkarza w Warszawie pod przewodnictwem kol. Eugeniusza Grabowskiego, prezesa ZG PZW, 6 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZW. W posiedzeniu uczestniczyli: przew. GKR kol. Władysław Ogrodowczyk, rzecznik dyscyplinarny ZG kol. Józef Jędrzejczyk oraz delegacja ZO PZW w Lesznie z prezesem ZO kol. Marianem Włodarczakiem.
Zebrani minutąciszy uczcili pamięć o niedawno zmarłych kolegach Leopoldzie Ratoniu z Częstochowy i Leopoldzie Korczaku-Michalewskim z Legnicy.
W pierwszym punkcie obrad dokonano analizy projektu budżetu PZW na 2013 r., którego omówienia dokonał kol. Waldemar Gozdek, skarbnik ZG PZW. Budżet ten po stronie przychodów wyniesie 161.8 mln zł, a po stronie kosztów 158.9 mln zł. W stosunku do 2012 r. oznacza to korektękosztów i przychodów na poziomie ok. 4 proc. i świadczy o stabilności pozyskiwanych przychodów i źródeł ich finansowania – pokreślił kol. W. Gozdek. Do planowania przychodów uwzględniono składkę członkowską przeznaczonej na cele organizacyjno-sportowe, której wysokość uległa zwiększeniu o 2 zł, oraz składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód, której średnia wysokość została zaplanowana na poziomie 121 zł, czyli o 2 zł wyżej niż w roku poprzednim. Zarząd Główny jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie budżetu PZW na 2013 r., zatwierdzając jednocześnie budżety jednostkowe Zarządu Głównego, Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach i redakcji WW, zobowiązując wszystkie jednostki PZW do przestrzegania przeznaczania składki na cele określone w uchwale XXIX KZD PZW (rozdz. D.I ust. 3 i 7).
Następnie podjęto dyskusję nad treścią listu ZG PZW do delegatów okręgowych zjazdów delegatów. Uznano, iż list ten będzie skierowany bezpośrednio do delegatów OZD, a nie w formie listu otwartego, choć może być publikowany i rozpowszechniany, zaś po dyskusji nad tematami do dyskusji na OZD ujętymi w liście poddano go pod głosowanie i większością głosów, 20 za, 2 przeciwko i 8 wstrzymujących się treść listu została przyjęta (w załączeniu).
Z kolei dyr. biura ZG kol. Władysław Waligóra zrelacjonował stan postępowania administracyjnego, wszczętego 21 stycznia przez Minister Sportu i Turystyki ,,w sprawie ustalenia prawidłowości działalności władz PZW w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa, w związku z upływem z dniem 16 października 2012 r. okresu przejściowego wynikającego z art. 82 ust. 2 ustawy o sporcie oraz nie podjęciem działań dostosowujących działalność PZW w szczególności statutu oraz regulaminów do wymagań ustawy o sporcie’’. W trakcie tego postępowania pismem z dnia 4 marca prezes ZG PZW kol. E. Grabowski, po raz kolejny przypominając swoją specyficzną sytuacjęprawno-organizacyjną stwierdził, że PZW wprawdzie nie dostosował swego statutu, regulaminów i struktur do wymogów ustawy o sporcie, ale nie było to rezultatem lekceważenia prawa, lecz niedoskonałości tegoż prawa, nie uwzględniającego specyfiki stowarzyszeń działających także w sporcie, a nie wyłącznie w sporcie. Ponadto stwierdził, że niekonstytucyjne jest zmuszanie zapisami ustawy dobrowolnego stowarzyszenia osób fizycznych do bezalternatywnej zmiany jego formuły prawnej na związek osób prawnych i wnioskował o uzupełnienie akt sprawy kserokopiami licznych dokumentów dotyczących korespondencji ZG PZW z MSiT w tej sprawie, bowiem w aktach MSiT ich nie uwzględniono. Jak się okazało, stanowisko prezesa ZG nie wpłynęło na podjęcie decyzji Ministra Sportu i Turystki, która 22 marca decyzją nr 21/BK/2013 udzieliła upomnienia PZW.
W dyskusji pojawiły się głosy oburzenia z powodu takiego traktowania PZW przez MSiT, a także głosy krytyczne dotyczące opóźniania procesu przekształcania PZW w polski związek sportowy lub wycofania się PZW z działalności sportowej na zasadach polskiego związku sportowego. Wyjaśnieńprawnych udzielali dyr. W. Waligóra oraz Mec. Wojciech Nosek, a po dyskusji postanowiono poprzeć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez MSiT.
Następnie wysłuchano stanowiska przedstawicieli ZO PZW w Lesznie oraz w ZO PZW w Poznaniu, a także opinii kolegów Wojciecha Zuszka, sekretarza ZG oraz Macieja Brudzińskiego, wiceprezesa ZG, w sprawie konfliktu, jaki zrodził się pomiędzy tym okręgami na tle uchwały ZO PZW w Poznaniu nr 175/12. Po dyskusji, przy 3 głosach wstrzymujących się, wezwano oba okręgi do rozstrzygnięcia sprawy w trakcie swoich okręgowych zjazdów delegatów i uzyskania stanowiska uwzględniającegożywotne interesy wędkarzy obu okręgów.
W podobnym duchu toczyła się dyskusja w sprawie sporów pomiędzy okręgami w związku z realizacjąuchwały ZG PZW nr 154 z dnia 26.05.2012 r. Uznano, iż sprawy podniesione we wniosku ZO PZW w Łodzi o naruszeniach tej uchwały przez ZO PZW w Sieradzu należy skierować do rzecznika dyscyplinarnego, a w innych sprawach należy powoływać zespoły rozstrzygające zaistniałe konflikty w trybie postępowania mediacyjnego.
W kolejnych punktach obrad podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia, instrukcji inwentaryzacyjnej w PZW, a także uchwały w sprawie udzielenia dofinansowania remontów majątku Związku z funduszu wspierającego remonty. Dofinansowanie otrzymały na warunkach określonych regulaminem funduszu okręgi: Toruń – 2100 zł, Elbląg – 4900 zł,Gdańsk – 43,5 tys. zł, Wrocław – 75 tys. zł, Siedlce – 95 tys. zł, Mazowiecki –218,3 tys. zł, GR PZW Suwałki łącznie na dwa zadania – 247,2 tys. zl.
Podjęto także uchwały w sprawie nadania nowego sztandaru dla ZO PZW w Poznaniu oraz dla koła PZW Siechnicach (Okręg PZW we Wrocławiu).
Następnie kol. J. Jędrzejczyk w imieniu nieobecnego kol. J. Andrzejewskiego, przew. GKS oraz własnym złożył informację o działalności GKS i rzecznika dyscyplinarnego ZG w roku 2012. GSK rozpatrzył w tym czasie 11 spraw w I instancji i 4 sprawy w II instancji.
W punkcie dotyczącym zatwierdzania uchwał Prezydium ZG podjętych w I kwartale 2013 r. dokonano, zgodnie z propozycją autopoprawki Prezydium ZG, zmian w uchwale z dnia 25 stycznia br. w sprawie elektronicznej publikacji uchwał ZG, a także przy 3 głosach wstrzymujących uchylono uchwałę nr 96 w sprawie zasad i metod przeprowadzenia badania w PZW pod nazwą ,,Kim są polscy wędkarze w 2012 r.’’. Pozostałe uchwały zatwierdzono jednogłośnie.
Na wniosek Komisji Odznak w związku ze zjazdami okręgowymi oraz XXX KZD przyjęto uchwałępodwyższającą jednorazowo do 3 promili limit odznak honorowych PZW w 2013 r.
W kwestiach związanych ze sportem, przyjęto uchwały dotyczące zmian w składzie Komitetu Organizacyjnego MŚw. w Warszawie, w składach kadr i reprezentacji Polski.
W sprawach różnych podjęto decyzje dotyczące wniosków w sprawach majątkowych oraz wysłuchano informacji kol. Macieja Brudzińskiego o wynikach i przebiegu posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nowelizacji ustawy o rybactwie śródlądowym oraz ustawy Prawo wodne.
Antoni Kustusz
rzecznik prasowy ZG PZW