Posiedzenie PROP

Witam,

dzisiaj na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się posiedzenie Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Przyjęliśmy sprawozdanie z pracy Rady w 2007 roku. W drugiej części posiedzenia uczestniczył Podsekretarz Stanu – Główny Konserwator Przyrody dr Maciej Trzeciak oraz Dyrektor Departamentu Parków Narodowych i Obszarów Natura 2000 Ministerstwa Michał Kiełsznia. Obradom przewodniczyła Pani dr hab. Joanna Pijanowska, prof.UW

W ubiegłym roku odbyły się dwa posiedzenia plenarne, odbywały się również posiedzenia Komisji, w składzie Rady działa 8 komisji problemowych. Rada i jej Komisje, w trybie bieżącej współpracy z Departamentem Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu i innymi departamentami i resortami zajmowała stanowiska dotyczące projektów nowelizacji aktów prawnych i projektów rozporządzeń; obszarów chronionych; planowanych inwestycji; hodowli; reintrodukcji, ograniczania i eliminacji zwierząt; eksportu – importu zwierząt i roślin; zarybiania rzek; zezwoleń na badania prowadzone na gatunkach chronionych; itp.

Rada zajęła stanowisko w sprawach związanych z obwodnicą Augustowa przez Dolinę Rospudy w czerwcu 2004 r., październiku 2005 r., i w sierpniu 2006 r., podtrzymując zawarte w nich negatywne konkluzje, w stosunku do rządowego planu przebiegu obwodnicy przez Dolinę Rospudy. Rady w 2007 r., wyraziła negatywne stanowisko w sprawie decyzji Ministra Środowiska, zezwalające na płoszenie ptaków oraz niszczenie ich siedlisk i ostoi przy planowanej budowie tej obwodnicy.

9 marca 2007 r., na posiedzeniu plenarnym zostało przyjęte „Stanowisko w sprawie kryzysu ochrony przyrody w Polsce” wraz z załącznikiem. W załączniku jest wyartykułowanych 77 najważniejszych problemów, które przy dobrej woli można szybko rozwiązać. Negatywnie oceniliśmy współpracę z Kierownictwem resortu.

11 czerwca 2007 r., posiedzenie plenarne zwołane z inicjatywy Ministra Środowiska, podczas którego Minister w sposób arbitralny określił rolę Rady jako organu doradczego ministra i pracującego na jego autorytet. Z tym Rada się nie zgodziła, uznając, że działamy przy Ministrze Środowiska a nie na jego potrzeby. Przyczynkiem tego stanu było stanowisko Rady w sprawie Doliny Rospudy przesłane do Unii Europejskiej.

Jestem członkiem dwóch Komisji: Komisja ds. parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz Komisja ds. ochrony mokradeł, obszarów słodkowodnych i morskich.

18 czerwca 2007 r., odbyło się wspólne posiedzenie Komisji parków narodowych i rezerwatów oraz Komisji ochrony krajobrazu i przyrody nieożywionej.

Uczestniczyłem w seminarium „System ekologiczny kraju – wizja sieci ochrony przyrody w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008 – 2033″

 Sprawozdanie z działalności Komisji ds. ochrony mokradeł, obszarów słodkowodnych i morskich w roku 2007, złożone przez przewodniczącego Komisji.

 1. Opracowanie zagadnień dotyczących gospodarki wodnej i problematyki „mokradłowej” do listy 77 Problemów Ochrony Przyrody w Polsce.

2. Udział w spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczącego wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce.

3. Przygotowanie ostatecznej wersji opinii PROP na temat Strategii Gospodarki Wodnej

4. Przygotowanie opinii na temat planów zarybiania pstrągiem tęczowym zlewni Dunajca.

5. Podjęcie kroków dla wypracowania ogólnego stanowiska PROP w sprawie zarybień wód otwartych gatunkami obcymi (skierowanie wniosku do DLOPiK o przygotowanie opinii IOP, podjęcie rozmów z ekspertami).

6. Włączenie się w postępowanie w sprawie Zbiornika Kąty Myscowa na Wisłoce (wizja terenowa, udział w spotkaniu z mieszkańcami i inwestorem).

7. Przygotowanie informacji dla Ministra Środowiska na temat stanu gospodarki wodnej i kierunków potrzebnych zmian.

8. Przygotowanie uwag do rozporządzeń wdrażających Dyrektywę Szkodową – Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kryteriów oceny, czy w danym przypadku wystąpiła szkoda w środowisku, Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów, warunków i sposobu prowadzenia działań naprawczych

9. Współpraca z zespołem przygotowującym koncepcję udrożnienia stopnia Włocławek dla wędrówek ryb.

10. Zgłaszanie propozycji do projektu SPO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013″

Spotkanie z Wiceministrem powiało nadzieją i optymizmem na lepszą współpracę.

ps. Wisła – za drugim mostem łowiłem brzany. żyłka 100, przypon 50, ołów odlewany  kurzym jajku. kołowrotek „katuszka” i rzut pod praski brzeg. 24 września 1988 roku zerwałem największą brzanę, pękł przypon.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0