Kontrola Głównej Komisji Rewizyjnej w naszym Okręgu.

W dniach 9 – 11.07. br. nasz okręg był kontrolowany przez Główną Komisję Rewizyjna ZG PZW. Kontrolowano:
„1. Ocena merytoryczna działalności OKR
2 .Działalność rolnicza Okręgu
a. stan techniczny OZ Damnica, czy w latach 2011- 2013 poczyniono jakieś nakłady inwestycyjne
b. określić wyniki rzeczowe i finansowe ośrodka w ostatnich 3 latach, czym się tłumaczy znaczny spadek kosztów w roku 2013 w stosunku do 2012
c. sprawdzić dokumentację punktu odłowu troci celem pozyskania ikry, ocenić jej kompletność i wartość merytoryczną
3. Gospodarka zarybieniowa Okręgu
a. sprawdzić w jakim systemie Okręg rozlicza się z zarybień z RZGW
b. czy poprawa wyniku finansowego w 2013 r w stosunku do lat poprzednich nie została spowodowana wyłącznie znacznym zmniejszeniem wydatków na zarybianie
z koncepcją wyrównania w latach następnych
c. sprawdzić daty ważności operatów rybackich, czy Okręg jest przygotowany na konieczność opracowania nowych.
4. Zobowiązania Okręgu w jakim stopniu na dzień kontroli Okręg uregulował zobowiązania wykazane w sprawozdaniu finansowym.
5. Działalność sportowa.”
Zespól kontrolny skontrolował Ośrodek Zarybieniowy w Damnicy, zapoznał się z systemem monitorowania wędrówki ryb na przepławce, zapoznał się z dokumentacją. Wyjaśnień udzielali: przewodniczący OKR oraz pracownicy okręgu.

Wnioski i zalecenia: /skrót/
Ad. 1. Bez uwag.
Ad. 2. „Zespół kontrolny z uznaniem wyraża swoją ocenę w zakresie wykorzystanych aktualnie możliwości produkcyjnych OZ Damnica.” Bez uwag.
Ad. 3. „W odniesieniu do Punktu Odłowu Troci podstawowym problemem dla dalszego funkcjonowania tego obiektu, jego efektów rzeczowych i finansowych jest stan zdrowotności pozyskiwanych tarlaków”. Bez uwag.
Ad. 4. Bez uwag.
Ad. 5. … „na liście nagród „Spławikowe Mistrzostw Okręgu” brak podpisów kwitujących odbiór pucharów”, „Zespół kontrolny wyraża uznanie dla Zarządu Koła PZW Bytów”
Dziękuję działaczom i pracownikom ZO PZW za dobrą pracę