Spotkanie Prezydium ZG PZW z okręgami – Rowy 2014

W Rowach, 26 czerwca 2014 r., odbyło się spotkanie członków Prezydium Zarządu Głównego PZW z przedstawicielami 10 okręgów północno-zachodniej części Polski. Celem spotkania było omówienie aktualnych problemów z życia Związku oraz sytuacji organizacyjno-ekonomicznej w poszczególnych okręgach. W spotkaniu uczestniczył wiceprzewodniczący GKR Tomasz Frelik. Obradom przewodniczył prezes ZG Dionizy Ziemiecki. Zaproszenia otrzymały okręgi: Gorzów Wlkp., Kalisz, Konin, Koszalin, Leszno, Łódź, Piła, Poznań, Sieradz, Słupsk, Szczecin i Zielona Góra (nie przybyli przedstawiciele ZO Konin). W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: członek Zarządu Województwa Pomorskiego dr Czesław Elzanowski, starosta słupski Sławomir Ziemianowicz oraz Adam Sudyk, naczelnik Wydziału Rybactwa w MRiRW. Obrady otworzyli prezes ZG Dionizy Ziemiecki oraz gospodarz spotkania, prezes ZO w Słupsku Teodor Rudnik. Następnie Teodor Rudnik zaprezentował działalność okręgu słupskiego, zwracając uwagę na problemy związane z migracją, ochroną i kondycją zdrowotną ryb łososiowatych. Jako największe zagrożenia wskazał niezgodne z prawem zagradzanie rzek przez właścicieli ośrodków hodowlanych i małych elektrowni wodnych, niedostateczną liczbę dobrze funkcjonujących przepławek oraz niekontrolowaną wycinkę nadbrzeżnych drzew. Zaproponował, aby okręgi nadmorskie oraz ZG PZW przyjęły wspólną strategię działania w celu ochrony troci i łososia.
Starosta słupski, Sławomir Ziemianowicz, podkreślił, że współpraca powiatowych i gminnych władz samorządowych z Okręgiem PZW w Słupsku układa się bardzo dobrze i zwrócił uwagę na fakt przekazywania samorządom przez ANR jezior nieprzepływowych, w tym pozyskanych od Lasów Państwowych. Te jeziora powinny być udostępniane wędkarzom do powszechnego korzystania. Dlatego w tych sprawach potrzebna jest ścisła współpraca pomiędzy samorządami i PZW.
Prezes ZG Dionizy Ziemiecki przedstawił problemy, jakimi zajmowało się Prezydium między posiedzeniami ZG i zapraszając prezesów ZO do dalszej dyskusji zaznaczył, że wprawdzie nastąpił wzrost sprzedaży składek w reprezentowanych przez nich okręgach, to w innych kwestiach nie wszystkie ZO wywiązują się ze swoich obowiązków, podając jako jeden z przykładów zleconą przez ZG inwentaryzację. Opóźnienia te dezorganizują prace biura ZG.
Sekretarz ZG Marian Magdziarz przypomniał, że celem spotkań są m.in. rozmowy o problemach, z jakimi na co dzień borykają się okręgi, oraz że ZG będzie starało się pomóc w wielu sprawach, ale oczekuje też konkretnych propozycji współpracy.
Prezes ZO w Gorzów Wlkp. Marian Ludwikowski poruszył kwestię gospodarki na granicznej Odrze i problemów związanych z nadmiernymi odłowami sieciowymi prowadzonymi przez Niemców oraz brakiem jednolitych wymiarów i okresów ochronnych ryb. Prezes ZG poinformował, że rozmawiał o tych problemach z panią prezydent Niemieckiego Związku Wędkarskiego, dr Christel Happach Kassan, oraz że Prezydium zapozna z tą sprawą wiceministra MRiRW Kazimierza Plocke.
Prezes ZO w Gdańsku, Stanisław Lisak, zwrócił się do obecnego na sali członka Zarządu Województwa Pomorskiego dr Czesława Elzanowskiego o pomoc w ochronie pomorskich rzek, którym zagrażają planowane zabiegi melioracyjne i budowa nowych przepławek. Radny wyraził chęć współpracy z PZW.
W dalszej części spotkania poruszano kwestie finansowania działalności sportowej i młodzieżowej – w kontekście nierealizowania przez niektóre okręgi uchwały zakładającej przekazywanie na pracę z młodzieżą 2% odpisu ze składki członkowskiej (łączenie wydatków na młodzież ponoszonych przez koła i okręg), uwłaszczenia majątku PZW administrowanego przez okręg, przygotowywanych zmian w Statucie PZW, a także możliwości wprowadzenia składki krajowej na wędkowanie. Kol. Jerzy Musiał, prezentując stanowisko Komisji ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód, przedstawił główne założenia, jakim ta składka powinna odpowiadać. Ustalono, że pismo w sprawie warunków wprowadzenia składki krajowej otrzymają do akceptacji wszystkie zarządy okręgów.
Po zakończeniu obrad i kilkunastominutowej przerwie rozpoczęło się spotkanie Prezydium ZG z Zarządem Okręgu PZW w Koszalinie z udziałem przedstawicieli koszalińskich kół i wiceprzewodniczącego GKR Tomasza Frelika. Spotkanie było poświęcone trudnej sytuacji organizacyjno-finansowej Okręgu oraz wnioskowi, który został złożony w imieniu koszalińskich kół w sprawie zwołania nadzwyczajnego zjazdu i wyboru nowych władz.
Po wysłuchaniu wniosków przedstawicieli koszalińskich kół, wyjaśnień złożonych przez prezesa i członków zarządu okręgu oraz wniosków pokontrolnych GKR, prezes ZG Dionizy Ziemiecki wyznaczył zarządowi okręgu 3-tygodniowy termin na przygotowanie programu naprawczego wraz datami konkretnych przedsięwzięć prowadzących do uzdrowienia sytuacji finansowej. Prezes ZG poinformował zebranych, że okręg koszaliński ma słabe wyniki i przy braku realizacji zobowiązań finansowych oraz wynikających z operatów rybackich może być postawiony w stan likwidacji.
Rzecznik prasowy ZG PZW
Andrzej Zieliński