Przepławka na Słupi w Krzyni?

Witam,

czy i kiedy uda się udrożnić nasze rzeki?

Dębnica Kaszubska, dnia 26-01-2011r.

 

OS 7625-1/05

 

DECYZJA

 

Na podstawie:

·         art. 46a ust. 7 pkt. 4, art. 48 ust. 2 pkt 3 lit. b, art. 56 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku, Nr 25, poz. 150 ), w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227, z późn.zm.),

·         art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.),

 

 

po rozpatrzeniu

 

wniosku inwestora – Elektrowni Wodnych Słupsk Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. Rybackiej 4a, z dnia 06.10.2005 r.,

 

działając w oparciu o:

 

1.      raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszary Natura 2000, autorstwa mgr inż. Stanisława Wojciecha Wierzbickiego;

2.      uzgodnienia:

·         Starosty Powiatu Słupskiego – postanowienie znak ROŚ.III.7633 – 6/06 z dnia 21 kwietnia 2006 r. (data wpływu 26.04.2006 r.)

·         Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – postanowienie znak RDOŚ-22-PN.I-6671-452/09/10/am/tw z dnia 05 października 2010 r. (data wpływu 11.10.2010 r.)

 

orzekam

określić dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepławki dla ryb na rzece Słupi – obręb Krzynia, dz. 253/4, 253/5

następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:

 

        I.            Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Projektowane przedsięwzięcie polega na budowie przepławki dla ryb na rzece Słupi przy istniejącym stopniu wodnym EW Krzynia położonym w miejscowości Krzynia na terenie gminy Dębnica Kaszubska. Elektrownia zlokalizowana jest w 51, 0 km rzeki Słupia. Przepławka zostanie usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie budynku elektrowni, na lewym brzegu kanału energetycznego z wykorzystaniem części jaru dawnej trasy przerzutni tratew. Działanie to ma na celu udrożnienie rzeki Słupi na odcinku od ujścia do stopnia EW Krzynia i powyżej. Spowoduje to przywrócenie utraconej w wyniku poprzecznej zabudowy rzeki ciągłości ekologicznej ekosystemu rzecznego. Inwestycja związana z budową przepławki położona będzie w obrębie dwóch działek o numerach 253/4 i 253/05, których powierzchnia wynosi 4,42 ha.

Planowana inwestycja znajduje się w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Dolina Słupi” PLB 220002, potencjalnego specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Dolina Słupi” oraz Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.

 

     II.            Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczania uciążliwości dla terenów sąsiednich

 

Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy zastosować następujące rozwiązania:

a.       zabezpieczyć sprzęt budowlany i miejsce budowy przed możliwością powstania zanieczyszczenia środowiska wodno – gruntowego substancjami ropopochodnymi,

b.      zapewnić sprawne usunięcie z powierzchni wody substancji ropopochodnych
i olejowych w przypadku ich wycieku do wód rzeki Słupi,

c.       należy zapobiegać nadmiernemu pyleniu w przypadku stosowania i gromadzenia sypkich materiałów np: cement, kruszywo, wapno itp.,

d.      zagwarantować właściwe gospodarowanie odpadami stałymi i ciekłymi wytwarzanymi w czasie budowy (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach- Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)- zminimalizować ich ilość, składować je selektywnie w miejscach do tego przeznaczonych i oznakowanych, zapewnić ich odbiór przez specjalistyczne firmy lub ponowne wykorzystanie,

e.       zapewnić sprawne funkcjonowanie przepławki podczas eksploatacji,

f.        zapewnić możliwość monitorowania migracji ryb podczas eksploatacji urządzenia – zliczania przepływających ryb (zarówno w górę, jak i w dół przepławki) oraz zbierania informacji na temat wymiarów i gatunków przepływających ryb w poszczególnych okresach roku (w trakcie wędrówek związanych z: rozrodem, poszukiwaniem żerowisk, uwarunkowaniami klimatycznymi etc.)

 

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 

a.       konstrukcja przepławki powinna umożliwić skuteczne przejście wszystkim gatunkom ryb występującym w rzece Słupi, niezależnie od ich wielkości i sprawności w pokonywaniu przeszkód,

b.      projekt i wykonanie przepławki oraz wszelkich rozwiązań technicznych zapewniających zachowanie drożności ekologicznej cieku, muszą uwzględniać najlepszą dostępną wiedzę w dziedzinie realizacji tego typu obiektów. Muszą również zapewnić poszczególnym gatunkom ryb możliwość migracji zarówno w górę jak i w dół rzeki, zapewniając jednocześnie najmniejszą możliwą śmiertelność mogącą wystąpić w trakcie pokonywania instalacji elektrowni wodnej,

c.       średnie prędkości przepływu w przepławce na odcinkach przesmykowych nie powinny przekraczać 1,5 m/s,

d.      zapewnić odpowiednie usytuowanie wejścia do przepławki i nurt wabiący od strony dolnej i górnej wody,

e.       zastosowanie od strony napływu kraty uniemożliwiającej migrującym rybom dostanie się do komory turbin oraz zamontowanie bariery elektrycznej.

 

IV. Wymagania w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

 

Rodzaj i skala przedsięwzięcia nie kwalifikują go do mogących stwarzać poważne awarie przemysłowe.

 

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia oddaloną o bezpieczną odległość od granic Państwa, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji i eksploatacji.

 

VI. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

 

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymienionych w art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 roku, Nr 25, poz. 150 )

 

VII. Charakterystyka przedsięwzięcia – załącznik do niniejszej decyzji.

 

UZASADNIENIE

 

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska wszczął w dniu 6.10.2005 r. na wniosek Elektrowni Wodnych Słupsk Sp. z o. o postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „budowa przepławki dla ryb na rzece Słupi- obręb Krzynia, dz. 253/4, 253/5”.

Do podania wnioskodawca załączył:

1) kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

2) informacje o planowanym przedsięwzięciu o jakich mowa w art. 49 ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska

Stosowanie do brzmienia art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku, Nr 25, poz. 150 ) organem właściwym do rozpoznania sprawy jest Wójt Gminy Dębnica Kaszubska.

Zgodnie z treścią art. 46 ust. 1pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w art. 51 ust.1 pkt 1 i 2, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar – jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zwanej dalej „decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji, o jakich mowa w art. 46 ust 4 ustawy – Prawo ochrony środowiska, jak też przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy aktem tym jest pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na budowę.

Przedsięwzięcie objęte przedmiotem sprawy polega na budowie przepławki dla ryb na rzece Słupi – obręb Krzynia, dz. 253/4 i 253/5. Lokalizacja przedsięwzięcia pod względem projektowanych i wyznaczonych obszarów Natura 2000 przedstawia się w granicach:

·         specjalnej ochrony ptaków „Dolina Słupi” PLB 220002,

·         potencjalnego specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Dolina Słupi”,

·         Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.

W myśl art. 46 ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Postępowanie to zgodnie z art. 48 ust 1 wyż. cyt. ustawy przeprowadza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obejmuje ono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

Na podstawie przedstawionej przy wniosku informacji o przedsięwzięciu oraz po zasięgnięciu opinii:

·         Starosty Powiatu Słupskiego – postanowienie nr ROŚ.III. 7633-6/06 z dnia 13 lutego 2006 r. (data wpływu 15.02.2006r.), który stwierdził że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest konieczne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, biorąc pod uwagę szczegółowe uwarunkowania wymienione w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.)

·         Wojewody Pomorskiego – opinia nr ŚR/Ś.VII.AM/66335-98/2005 z dnia 17 stycznia 2006 r. (data wpływu 18.01.2006r.), który stwierdził obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, z uwagi iż realizacja inwestycji może uniemożliwić migrację gatunkom fauny, dla której ochrony ma być wyznaczony specjalny obszar ochrony siedlisk, gdyż na tym terenie ochronie podlegają nie tylko gatunki ryb łososiowatych,

organ wziął pod uwagę opinię Wojewody i postanowieniem znak RS 7625-1-6/05/06 z dnia 28 lutego 2006 r. nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wobec postanowienia nie wniesiono zażalenia.

Następnie w dniu 21.02.2006 r. wpłynął „raport o oddziaływaniu na środowisko budowy przepławki dla ryb na rzece Słupi na stopniu Elektrowni Wodnej Krzynia – Gmina Dębnica Kaszubska” autorstwa mgr inż. Stanisława Wierzbickiego. W trakcie prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko pismem znak RS 7625-I-7-05/06 z dnia 14 marca 2006 r. zapewniono możliwość udziału społeczeństwa.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

W dalszym etapie postępowania administracyjnego wystąpiono o uzgodnienie planowanego przedsięwzięcia do Starosty Powiatu Słupskiego pismem znak RS 7625-I-8/2005 z 10 kwietnia 2006 r. oraz Wojewody Pomorskiego pismem znak RS 7625-I-8/2005/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. – organu właściwego do zajęcia stanowiska ze względu na położenie i ewentualne oddziaływanie inwestycji na obszary Natura 2000.

Starosta Powiatu Słupskiego postanowieniem znak ROŚ.III.7633-6/06 z dnia 21 kwietnia 2006 r. (data wpływu 26.04.2006 r.) uzgodnił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia.

W dniu 15.05.2006 r. Wojewoda Pomorski postanowieniem znak ŚR/Ś.VII.AM/66335-98/2005 uzgodnił decyzję o środowiskowyc