Posiedzenie Komisji PROP

Witam,

odbyło się wczoraj posiedzenie Komisja ds. ochrony mokradeł, obszarów słodkowodnych i morskich PROP. Zostały przedstawione i omówione problemy;

1. Gospodarowanie populacjami ryb w wodach otwartych, problem introdukcji gatunków obcych oraz zarybianie osobnikami z różnych zlewni (mieszanie populacji) – referował dr M. Jelonek – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie / Instytut Ochrony Przyrody Kraków: Doświadczenia z realizacji gospodarki rybackiej na wodach otwartych w kontekście celów Ramowej Dyrektywy Wodnej, ocena wód „wg stanu ichtiofauny”.

2. Restytucja ryb wędrownych – dotychczasowe efekty, potrzebne działania – referował dr hab. Piotr Dębowski – Instytut Rybactwa Śródlądowego Gdańsk: Metodyka i dotychczasowe efekty restytucji łososia i troci wędrownej. Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska: Informacja na temat realizacji programu restytucji ryb wędrownych przez MŚ

3. Presja rozwoju małej energetyki wodnej (w kontekście Natura 2000 i Konwencji Helsińskiej, szczególnie rekomendacji Helcomu dot. Salmon Action Plan) – referował dr M. Jelonek – RZGW/IOP Kraków: Planowane inwestycje Małych Elektrowni Wodnych w zlewni Górnej Wisły

4. Prowadzone roboty utrzymaniowe i regulacyjne na rzekach i potokach zakwalifikowanych do sieci N2000 – referował mgr inż. Robert Wawręty – Towarzystwo na Rzecz Ziemi Oświęcim:

Skala i przykłady dewastacji rzek w ramach realizowanych i planowanych regulacji i robót utrzymaniowych

5. Planowane duże zbiorniki zaporowe i stopnie wodne – ich cele i potencjalne oddziaływanie na obszary chronione, w tym N2000 – referował mgr inż. Robert Wawręty – TnZ:

Analiza wybranych inwestycji

Ostateczną wersję opinii członkowie Komisji (z pomocą zaproszonych ekspertów) uzgodnią drogą mailową po posiedzeniu.